ชาวบ้านยิ้มเลยจริงๆสำหรับแรงงาน ลูกจ้าง มีประกันสังคม หรือไม่มีประกันสังคมรัฐจ่ายคนละ 5 พัน เป็น เวลา 3 เดือน พร้อมให้ยืมเงินอีก 1 หมื่น ทางรัฐได้แถลงเยียวยาผลกระทบทางอ้อม ระยะที่ 2 แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

ทางรัฐได้ออกมาช่วยเหลือประชาชนอยู่เรื่อยๆ นอกจากจะช่วยเหลือประชาชนแล้ว เราก็ต้องพยุงในส่วนของผู้ประกอบการด้วยเพื่อให้เขาดำเนินธุรกิจต่อไปได้”เราไม่ได้ต้องการให้เกิดการยึดสินทรัพย์ต่างๆ ของพี่น้อง ประชาชน จึงได้ประสานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประสานไปยังธนาคารให้ช่วยออกมาตรการต่างๆ

สนับสนุนเงินคนละ 5,000 ต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือนให้เงินเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมจากการปิดที่เสี่ยงตามการระบาดชั่วคราว

สำหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคม เพิ่มสิทธิกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างกรณีนายจ้างไม่ให้ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วันรัฐสั่งหยุด รับเงินไม่เกิน 90 วัน

สินเชื่อฉุกเฉิน หนึ่งหมื่น ต่อรายอัตราดอกเบี้ย 0.01%ไม่ต้องมีหลักประกันสินเชื่อพิเศษ 50,000 บาทต่อราย ต่อเดือนต้องมีหลักประกัน

ยืดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปเป็นสิงหาคม 2563หักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นเพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 เป็น 25,000

ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆทำให้ทุกคนดีใจมากๆเลยจ้า เริ่งลงทะเบียน 1 เมษายน 63