เรียกได้ว่าตอนนี้พี่น้องทุกคนรอให้ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2563 ไวๆ เพราะจะได้ลงทะเบียนตามที่ทางรัฐท่านบอกไว้ได้ 5 พัน ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมด ต่อเนื่อง 3 เดือน โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com

คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับตัง

เป็นคนไทยไม่เป็นผู้มีสถานะนักเรียนหรือนักศึกษา ณ วันลงทะเบียน ไม่เป็น ข้าราชการ อาชีพเกษตรกรรม หรือไม่ทำงาน เป็นลูกจ้าง หรือประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจที่ถูกสั่งปิด ร้านทำผม สปา ขายของในตลาดที่ถูกสั่งปิดหรือธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ คือ วินมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ ธุรกิจท่องเที่ยว ไกด์ มัคคุเทศก์

มีรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์กรมสรรพากรแล้ว ไม่เกิน 150,000 ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ที่อยู่ในประกันสังคมมาตรา 39 และ 40 อาชีพอิสระที่ส่งประกันสังคมเอง

ให้ติดต่อรับการช่วยเหลือจากประกันสังคมให้ติดต่อรับการช่วยเหลือจากประกันสังคมได้เลยกรณีนี้อาจได้ถึง 7500กับทางประกันสังคม

ซึ่งอันนี้ดีมากๆกรณีไม่ได้ทํางาน ด้วยเหตุสุดวิสัยและไม่ได้รับค่าจ้าง ให้ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วันกรณีหน่วยงานภาครัฐมีคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราว และยังได้รับค่าจ้าง ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 60 วัน

อาชีพอิสระถ้าประกอบอาชีพอิสระ แต่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริม หากเลือกรับเงินชดเชยตามโครงการนี้แล้ว จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือภาคเกษตรกรรมในอนาคตได้อีกเลย

ถ้าประกอบอาชีพอิสระ จะไม่มีข้อมูลนายจ้าง ก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลนายจ้าง แต่ต้องกรอกข้อมูลสถานประกอบการให้ชัดเจน ว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจจริง และจะมีการตรวจสอบจากฐานข้อมูลผู้ประกอบอาชีพอิสระของภาครัฐถ้าผลิตสินค้าที่บ้านเพื่อส่งตามร้านค้าแม่บ้านทําความสะอาดตามบ้าน จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกที อาจจะช้ากว่าคนที่เข้าเงื่อนไขธุรกิจที่โดนสั่งปิด

และถ้าเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการและมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ ไม่เป็นนักเรียนนักศึกษาไม่เป็นคนว่างงาน ไม่เป็นเกษตรกร ไม่อยู่ในมาตรา 33 ประกันสังคม สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่ได้จํากัดว่าคนจนลงไม่ได้อีกด้วย

ถ้าว่างงานไม่ได้ทํางานอยู่แล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อันนี้หลายคนก็มาแสดงความเห็น

 

ข้อมูลจากเราไม่ทิ้งกัน