งดงามมาก วัดสันป่ายางหลวง 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุดในไทย

คนชอบทำบุญนั้นจะนึกถึงวัดต่างๆที่มีชื่อเสียงตามต่างจังหวัดและหาวันหยุดเพื่อพาครอบครัวไปทำบุญตามความเชื่อของคนไทยบ้านเรา ซึ่งหนึ่งในนั้นต้องมีวัดที่มีชื่อว่า วัดสันป่ายางหลวง ซึ่งหลายท่านเคยพาครอบครัวไปมาแล้วและอีกหลายท่านยังไม่เคยไปเราจึงอยากนำเสนอ วัดสันป่ายางหลวง เป็นที่นับถือคนในพื้นที่และลูกศิษย์ทั่วประเทศเลยก็ว่าได้

สวยงามเป็นอย่างมาก

วันแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย ภายในวัดสันป่ายางหลวงมีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียวและยังมีการแกะสลักละลายปูนปั้นที่สร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตรสวยงามยิ่งแม้กระทั่งมุมหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาด้านหน้าซึ่งหาดูได้ยากมากแล้วในปัจจุบัน

ด้านข้าง และ ด้านหลัง รวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลักลงรักปิดทองไว้แม้ถึงบ้านประตู หน้าต่าง ทุกบานเป็นที่ประดิษฐานพระหยกเขียวซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขง พระนามเต็มของ พระเขียว คือ พระพุทธอัญญรัตน มหานทีศรีหริภุญชัย ซึ่งเหมือนพระพุทธศีศากยโคดม องค์ปัจจุบัน และมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ด้านล่างพระโขงเขียว คือ พระพุทธเมตไตรจำลองมาจากพุทธคยาตอนที่พระพุทธเจ้าโคตรมะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และยังมีหลังคา 5 ชั้น มีช่อฟ้า 5 ตัว หมายถึง พระเจ้า 5 พระองค์ ด้านหลังอีก 3 หมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา หมายถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเพื่อเดินเข้าสู่พระนิพพานตามความเชื่ออีกด้วยประวัติเดิมชื่อ วัดขอมลำโพงสร้างขึ้นในปี พ.ศ.1074 โดยชาวบ้านที่พร้อมใจกันสร้างขึ้นเพื่อถวายไว้ในบวรพุทธศาสนาวัดสันป่ายางหลวงนับเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาของแคว้นล้านนา หลังจากสร้างเสร็จจึงได้มีการอัญเชิญเอาพระอัฐิธาตุ ของพระอัครสาวก ของพระ พุทธองค์คือพระสารีบุตร

มาบรรจุไว้ ณ ที่เจดีย์ของวัดสันป่ายางหลวง ต่อมา ในยุคเสื่อมของพุทธศาสนา วัดสันป่ายางหลวงก็กลายเป็นวัดร้าง จนมาถึงสมัยของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ของเมืองลำพูนจึงได้มีการฟื้นฟูวัดสันป่ายางหลวงด้วยการสร้าง ถาวรวัตถุ และมีการกำหนดเขตธรณีสงฆ์ขึ้นใหม่

ชื่อเรียกเต็มๆว่า วัดอาพัฒนารามป่าไม้ยางหลวง หรือชาวบ้านต่างเรียกกันอย่างง่ายว่า วัดสันป่ายางหลวงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสถานที่ตั้ง เพราะในสมัยก่อน บริเวณดังกล่าวมีต้นยางขึ้นอย่างหนาทึบมีประวัติยาวนานมากขนาดนี้ต้องหาเวลาไปชมสักครั้งแล้ว

ขอบคุณภาพและข้อมูล เพจรักบ้านเกิด